Onlaýn aldaw we galplyk - Semalt hünärmeni Ekspozisiýany nädip azaltmalydygyny bilýär

Sahypa häzirki wagtda dünýädäki adamlaryň durmuşynda möhüm rol oýnaýar. Köp web sahypalary hakyky mazmuny we önümleri hödürleýär. Şeýle-de bolsa, onlaýn ulanyjylaryň hemmesine birmeňzeş seretmeli başga-da käbirleri bar. Munuň sebäbi, onlaýn ýagdaýda alnyp barylýan kezzapçylyk we kezzapçylyk işleriniň köpelmegi bilen baglanyşykly.

Semalt” -yň öňdebaryjy hünärmeni Oliwer King onlaýn galplyklara we kezzapçylyga garşy göreşip biljek meseleleri hödürleýär.

Iň köp ýaýran internet aldawlary

Aldawçylaryň şübheli ulanyjylardan maglumat almaga synanyşmagy dürli-dürli bolmagy dowam edýär. Aşakda internet we e-poçta aldawçylygynyň on sany sanawy bar.

1. Nigeriýa kezzaplygy

Bular nigeriýalylaryň özlerini korollykdygyny aýdýan we mirasa garaşýan we ony almak üçin kömege mätäç hatlar.

2. Kepillendirilen kredit kartoçkasyny kabul etmek ýa-da karz bermek

Kredit kartoçkasyny ýa-da karzy kepillendirilen kabul etmegi teklip edýärler. Käbir kredit kartoçkalary töleg alýandygy sebäpli, ynanar ýaly görünip biler.

3. Lotereýa kezzaplygy

Bu ýerde pidalar arassa oýnamagy dowam etdirýärler, ýöne hiç haçan ýeňiş gazanyp bilmeýärler.

4. Balyk tutmak

Bular ulanyjylary özüne çekiji teklipleri ulanyp şahsy maglumatlar bilen paýlaşmaga ynandyrjak bolýan web sahypalaryna gönükdirmek üçin ulanylýan baglanyşyklar.

5. Artyk tölemek kezzaplygy

Gymmat zatlar üçin berlen ygtyýar berilmedik pul sargytlaryny öz içine alýar. Aldawçy banka goýlandan soň, haryt bilen bilelikde balansy soraýar. Has soňrak, edara tölegiň ret edilendigi barada habar berende.

6. Hünär mümkinçilikleri

Aldawçylar işe girmäge mümkinçilik döredýärler we komissiýa tölegleri üçin bank maglumatlaryny soraýarlar. Pursatdan peýdalanyp, mundan beýläk galplyk üçin şahsyýetini ogurlaýarlar.

7. Haýyr-sahawat sadakalary

Bular adamlaryň ýok haýyr-sahawat guramalaryna pul iberýän ýerleriniň haýyr-sahawat häsiýetinden peýdalanýarlar.

8. Mugt dynç alyş

Syýahat kezzaplary mugt ýaly bolup biler, diňe hasaba alnandan we gelenden soň olaryň gymmat işdigine düşünmek üçin.

9. Piramida shemasy

Bular aldawçylaryň e-poçta arkaly iberýän az üýtgeşikligi bilen baý çalt shemalar.

10. Jaýyň rahatlygyndan pul gazanyň

Bular käwagt hakyky bolýar, ýöne käbir aldawçylar şireli maslahatlaryň ýerine pul ibermek ýaly artykmaçlyklardan peýdalanyp bilerler. Şeýle hem, spamerlere has amatly bolan birnäçe mahabat penjiresini işleýän programmalary iberip bilerler.

Onlaýn aldaw we galplyk statistikasy

Galplyk, galp şahsyýeti ulanmak ýa-da galp hyzmatlary ýa-da önümleri döretmek ýaly bahanalary öz içine alýar. Adamlardan, bolup geçýän wakalara üns bermekleri haýyş edilýär, sebäbi bu olaryň howpsuzlygyna-da täsir edýär. Kiber jenaýatçylygy hemişe howp bolup, kimdir biriniň öýüne giren ýaly zyýanly bolup biler. Adam başyna ortaça çykdajy, 2012-nji ýylda 197 dollardan 2013-nji ýylda 298 dollara çenli 50% ýokarlandy we hüjümleriň artmagy bilen. ABŞ-nyň bahasy 113 milliard dollar.

Onlaýn maliýe galplygyny ykrar etmek

Onlaýn auksionlaryň we elektron dükanlaryň iň köp ýaýran görnüşleri gowşurylmazlyk, nädogry maglumat bermek we üçburçluk ýa-da gatyr kezzaplygy. Bular haýsydyr bir töleg görnüşini öz içine alýar we harytlar hiç hili kynçylyksyz gelýär. Soňra häkimiýetler tölegiň bikanundygyny habar berdiler.

Beýleki görnüşler:

 • Gara bazar we galp harytlar
 • Eýeler, şärikler bilen bilelikde emläklerini bahalary ýokarlandyrmak üçin teklip edýän auksionlarda söwda
 • Galp web sahypalaryny öz içine alýan hyzmat galplygy
 • Galp töleg meýilnamasy

Bäsleşik we romantik galplyk

 • Onlaýn lotereýalar, bäsleşikler we süpüriş ýerleri
 • Baýraklar we Sweepstakes kezzaplary
 • Onlaýn tanyşlyk kezzaplary
 • Daşary ýurt lotereýalary
 • ABŞ-nyň ýaşaýjylaryny ulanmak
 • Poçta sargyt Gelin aldawlary

Adam tebigatyny peýdalanmak

Spamerler we kezzaplar adam tebigatyna düşünýärler we ony öz peýdalary üçin ulanýarlar. Kyn ýagdaýlarda adamlara garşy ulanylýan käbir kezzaplar:

 • Awans tölegi aldawlary
 • Haýyr-sahawat guramalary
 • Internet dermanhanasynda galplyk
 • Iş aldawlary, maýa goýum galplyklary, Nigeriýa kezzaplary, piramida kezzaplary, onlaýn mahabat galplyklary ýaly beýleki onlaýn galplyklar

Geraş we köne internet ulanyjylary

Onlaýn galplyklar we kezzaplar aladalandyryjy we käwagt bulaşyk bolup bilse-de, ähli adamlaryň hüşgär, şübheli bolmak we hemişe geň görünýän zatlary sorag etmek bilen işjeň ýagdaýda goranmagy hökmanydyr. Çagalary we uly ýaşlylary goramak üçin hiç kime ynanmaly däl, maglumatlary gulplamaly, elmydama habardar bolmaly, ähli enjamlary we enjamlary goramaly, öwredip boljak pursatlardan peýdalanmaly.

Işewürlik üçin onlaýn galplyk töwekgelçilikleri

Işlerini onlaýn amala aşyrýan islendik kärhana galplyk howpuna sezewar bolýar. Şeýle töwekgelçiligiň öňüni almak üçin käbir maslahatlar:

 • Assetshli emläkleri goramak we goramak
 • Işi lezzet bilen garyşdyrmaň
 • IT infrastrukturasyny gulplaň
 • Singleeke kompýuteriň bank işine bagyşlaň
 • Kompaniýa girmek üçin islendik nokatlary ýapyň
 • Işgärlerde esasy fon barlaglaryny geçiriň
 • Gaplamak gaty möhümdir

Yza gaýdyp söweşmek

Agzalar Milli galplyk maglumat merkezinden, Milli kiberhowpsuzlyk bileleşiginden, Biznes programma üpjünçiligi bileleşiginden we GetNetWise-den peýdalanyp bilerler. FBI ýakynda Internet jenaýat şikaýat merkezi (IC3) bilen birleşdi.

send email