Subtitr zyýanly programma üpjünçiligi howpsuzlygy - Semalt hünärmeni tarapyndan düşündirilýär

Giňeldiş faýllary häzirki döwürde ulanýan maglumatlarymyzyň iň köp ýaýran görnüşidir. Bu faýllaryň köp sanly elýeterli web sahypalary köp. Faýllaryň käbir beýleki görnüşleri tekst, jpg, png we pdf faýllarydyr. Şeýle faýllaryň hemmesinde wirus ýok diýlip hasaplanýar, bu bolsa skanirlenen görnüşde gelýär we kompýuter üçin amatly. Şeýle-de bolsa, käbir hakerler köp sanly wirus we zyýanly programma üpjünçiligi bolan şeýle faýllary iberip bilerler. Şahsy maglumatlaryňyzy ogurlamak we bir bankdan beýlekisine pul geçirmek üçin şeýle ulgamlary ulanýarlar. Soňky aýlarda hüjümçiler köp sanly adamyň kompýuter ulgamlaryna gözegçilik edip, tötänleýin e-poçta belgisine giňeltme we tekst faýllaryny iberenlerinde köp ýagdaý ýüze çykdy.

Semalt” -yň müşderi üstünlikleri dolandyryjysy Frank Abagnale zyýanly programma üpjünçiliginiň subtitrleriniň nämedigini we ondan nädip gaça durmalydygyny kesgitleýär.

Subtitr faýllary

Subtitr faýllaryndan wirus almak kompýuter ulanyjylary üçin geň. Olaryň köpüsi, ulgamlarynyň zyýanly programma üpjünçiliginden we wiruslardan täsir edendigini bilenoklar. Subtitr faýllarynyň hiç hili problema döretmeýändigi hakykat, haker siziň rugsadyňyz bolmazdan kompýuteriňize gireninde birnäçe zyýan çekýär.

Iň ýaýran hüjümleriň biri media pleýerleriniň üsti bilen. Mediýa faýllaryny gurmagy ýa-da göçürip almagyňyzy haýyş edýän açylýan penjireleri görseňiz, özüňizi ondan daşda saklamalysyňyz. Gurlandan soň, subtitr faýllaryňyzyň hemmesi media pleýerleriň üsti bilen işlär we ulgamyňyza hakerlere girip biler. Mediýa pleýer faýllaryny goşmak bilen 25 subtitr faýl görnüşiniň, hakerleriň bu faýllar arkaly maglumatlaryňyza girmegi sizi gynandyryp biler diýmek ýalňyş bolmaz. Iň erbet tarapy, ynamdar faýllaryňyz we wirusa garşy programma üpjünçiligiňiz kompýuteriňizde kynçylyk döredip, işleýşini haýalladyp, köp howpsuzlyk meselesine sebäp bolanda.

Bu kime täsir edýär?

Häzirki wagtda kompýuteriňize gönüden-göni ýa-da gytaklaýyn täsir edip biljek az sanly media pleýerleri bar. Barlag nokady, Popkorn, VLC, Stremio we Kodi şular ýaly hüjümlere sezewar bolup biljek iň meşhur wideo pleýerlerdigini aýdýar. Bu oýunçylaryň haýsydyr birini göçürip alsaňyz, kompýuter ulgamyňyza we subtitr faýllaryňyza täsir etmegi ähtimal. Ondan soň tutuş ulgamy gözden geçirmek we güýçli antiwirus programma üpjünçiligini gurmak asla kömek etmez. Esasan adamlar kompýuter enjamlaryny täzelemäge synanyşanlarynda bolýar.

Hüjüm nähili işleýär?

Hakerler e-poçta arkaly subtitr faýllaryny, filmleri, meşhur aýdymlary we beýleki media pleýerlerini ibermek arkaly ulgamlaryňyza girip bilerler we berlen gutulara kod girizmegiňizi haýyş edýärler. Şol kodlary girizeniňizden soň, kompýuter enjamlaryňyza aňsatlyk bilen girip bilerler. Köplenç subtitr faýllaryny guranda pidalaryň enjamlaryna girýärler. Aýdylan ammarlardaky ulgamlara baha bermeli ýa-da hyýanatçylykly peýdalanmaly däl, sebäbi hakerler kompýuter ulgamlaryňyza zyýanly programma üpjünçiligini we wiruslary iberip bilerler. Pidalar köplenç näbelli çeşmelerden öz ulgamlaryna dürli media pleýerlerini göçürip alýarlar. Bu, aýratyn buýruklar bermek ýa-da belli enjamlara iň ýokarky subtitr faýllaryny gurmak arkaly amala aşyrylýar. Şol faýllary işledeniňizden soň, bu faýllar hakerlere kompýuter ulgamlaryňyza girmäge mümkinçilik berýänligi sebäpli, duýgur maglumatlaryňyzy ýitirip bilersiňiz.

Subtitrlerden zyýanly programma üpjünçiliginden nädip saklanmaly?

Internetde howpsuz bolmak isleseňiz, media pleýerlerini diňe ynamdar web sahypalaryndan göçürip almaly. Oýunçylaryňyzy täzeläp bilersiňiz, ýöne ondan ozal antiwirus işledip bilersiňiz. Barlag nokady, dürli media pleýerleriniň kompýuter enjamyna dürli kynçylyklar döredip biljekdigini habar berdi, şonuň üçin olary diňe hakyky we kanuny çeşmelerden gurnamaly we göçürip almaly. Subtitr faýly göçürip alanyňyzda seresap bolmaly. Şübheli web sahypalaryndan we sosial media profillerinden gelýän faýllary göçürip almaly dälsiňiz. Şeýle hem, awtomatiki subtitrlere we media pleýerlere bagly bolmagyňyz möhümdir, sebäbi olar ulgamyňyza zyýanly faýllary we zatlary gurup bilerler. Netflix we Amazon Prime-i uly web sahypalary ýaly ulanýan wagtyňyz, zyýanly programma üpjünçiligi howpy ýok, sebäbi media faýllary doly skanirlenýär we kompýuter ulgamlaryňyz üçin saklanýar.

Netije

Esasy subtitr faýllaryny guranyňyzda ýa-da göçürip alanyňyzda hakerleriň kompýuter enjamlaryňyza we smartfonlaryňyza girmegi üçin gapylary açýarlar. Şeýlelik bilen, wideolaryňyzy, media pleýerleriňizi we beýleki zatlaryň diňe kanuny däl çeşmelerden gelmeýändigine ynananyňyzda täzelenmegiňiz möhümdir.

mass gmail